ALGEMENE VOORWAARDEN | KEY IMPROVEMENT BV

1. Op alle Key Improvement BV gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen

2.1 Met Key Improvement BV gesloten overeenkomsten leiden voor Key Improvement BV tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de Key Improvement BV gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Key Improvement BV verlangd kan worden.

2.2 Als Key Improvement BV voor de uitvoering van een met Key Improvement BV gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Key Improvement BV gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voorzover Key Improvement BV voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is de Key Improvement BV uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Plaatsing/toelating

3.1 Door Key Improvement BV aangeboden Open Trainingen (in de ruimste zin des woords, waaronder Trainingen, Masterclasses, Workshops en Impact programma’s) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

3.2 Een (telefonisch) doelstellendgesprek, waarin de leerdoelen van een training met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de training en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende training.

Overeenkomst

U gaat een overeenkomst aan met het aanvinken voor akkoord van de Algemene Voorwaarden van Key Improvement BV. Vanaf dat moment is de aanmelding definitief en de overeenkomst van kracht.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Open Trainingen –  Masterclasses, Impact programma’s en vaardigheidstrainingen
4.1.1 Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 155,- administratie- /annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twéé weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Open Trainingen – Workshops
4.1.2 Tot één maand voor aanvang van het programma is annuleren kosteloos. Bij annulering tot twee weken voor aanvang is 50% van het tarief/deelnamefee verschuldigd. Bij annuleren binnen twee weken of bij ‘now show’ wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Incompany en coaching
4.1.3 Bij annulering van door Key Improvement BV op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde trainingen, workshops en opleidingen (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Key Improvement BV gemaakte (door Key Improvement BV te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Key Improvement BV gemaakte kosten.

4.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.3 Key Improvement BV heeft het recht zonder opgave van redenen de Open Training of opdracht te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de deelnemer aangewezen vervangende deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Key Improvement BV betaalde bedrag.

Prijzen, facturering en betaling

5.1 Alle door Key Improvement BV opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Op verzoek van de klant kan een opdracht vrijgesteld van btw worden aangeboden. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.KeyImprovement.nl

5.2. Arrangements- en verblijfkosten behorende bij de opleidingen zijn niet in de trainingsprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.3 Key Improvement BV factureert direct na opdrachtverlening, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.

5.4 Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betalingen is vertragingsrente verschuldigd en worden incassokosten, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, in rekening gebracht. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Facturering en betaling Open Trainingen
Betalingen voor deelname aan Open Trainingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn, en in ieder geval immer uiterlijk twee werkdagen voordat de training plaatsvindt.

Uitspanning

6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom

7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Key Improvement BV ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Key Improvement BV houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid

8.1 Key Improvement BV is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Key Improvement BV toe te rekenen tekortkoming is Key Improvement BV alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Key Improvement BV. Als Key Improvement BV gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.

8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Key Improvement BV gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Persoonsregistratie

9. Door het aangaan van een overeenkomst met Key Improvement BV wordt aan de Key Improvement BV toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Key Improvement BV uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Key Improvement BV zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Voor meer informatie over onze policy ten aanzien van persoonsgegevens zie ons privacy statement

Key Improvement BV
Geleenstraat 2
6155NC Puth

KvK nr. 89650093
BTW nr. NL865054988B01