ALGEMENE VOORWAARDEN | KEY IMPROVEMENT

1. Op alle Key Improvement gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen

2.1 Met Key Improvement gesloten overeenkomsten leiden voor Key Improvement tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de Key Improvement gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Key Improvement verlangd kan worden.

2.2 Als Key Improvement voor de uitvoering van een met Key Improvement gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Key Improvement gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voorzover Key Improvement voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is de Key Improvement uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Plaatsing/toelating

3.1 Door Key Improvement aangeboden Open Trainingen (in de ruimste zin des woords, waaronder Trainingen, Masterclasses, Workshops en Impact programma’s) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

3.2 Een (telefonisch) doelstellendgesprek, waarin de leerdoelen van een training met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de training en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende training.

Overeenkomst

U gaat een overeenkomst aan met het aanvinken voor akkoord van de Algemene Voorwaarden van Key Improvement. Vanaf dat moment is de aanmelding definitief en de overeenkomst van kracht.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Open Trainingen –  Masterclasses, Impact programma’s en vaardigheidstrainingen
4.1.1 Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 155,- administratie- /annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twéé weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Open Trainingen – Workshops
4.1.2 Tot één maand voor aanvang van het programma is annuleren kosteloos. Bij annulering tot twee weken voor aanvang is 50% van het tarief/deelnamefee verschuldigd. Bij annuleren binnen twee weken of bij ‘now show’ wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Incompany en coaching
4.1.3 Bij annulering van door Key Improvement op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde trainingen, workshops en opleidingen (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Key Improvementt gemaakte (door Key Improvement te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Key Improvement gemaakte kosten.

4.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.3 Key Improvement heeft het recht zonder opgave van redenen de Open Training of opdracht te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de deelnemer aangewezen vervangende deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Key Improvement betaalde bedrag.

Prijzen, facturering en betaling

5.1 Alle door Key Improvement opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Op verzoek van de klant kan een opdracht vrijgesteld van btw worden aangeboden. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www. KeyImprovement.nl

5.2. Arrangements- en verblijfkosten behorende bij de opleidingen zijn niet in de trainingsprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.3 Key Improvement factureert direct na opdrachtverlening, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.

5.4 Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betalingen is vertragingsrente verschuldigd en worden incassokosten, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, in rekening gebracht. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Facturering en betaling Open Trainingen
Betalingen voor deelname aan Open Trainingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn, en in ieder geval immer uiterlijk twee werkdagen voordat de training plaatsvindt.

Uitspanning

6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom

7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Key Improvement ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Key Improvement houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid

8.1 Key Improvement is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Key Improvement toe te rekenen tekortkoming is Key Improvement  alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Key Improvement. Als Key Improvement gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.

8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Key Improvement gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Persoonsregistratie

9. Door het aangaan van een overeenkomst met Key Improvement wordt aan de Key Improvement toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Key Improvement uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Key Improvement zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Voor meer informatie over onze policy ten aanzien van persoonsgegevens zie ons privacy statement

 

Key Improvement
Eloystraat 1j

KvK nr. 68888058
BTW nr. NL.156563502B01